Termos e Condicións

XERALIDADES

As presentes Condicións Xerais de Uso, Condicións de Venda e Política de Privacidade regulan o uso do sitio web mercadodaterra.com (en diante «o Sitio web»), da que MERCADO DA TERRA S. COOP. GALEGA (de agora en diante A EMPRESA) con CIF F70581814 e domicilio Rúa Nicaragua 10, 15404-Ferrol, é titular.

A través do seu sitio mercadodaterra.com, A EMPRESA proporciona información acerca dos seus produtos e ofrece a posibilidade da súa adquisición. Debido ao contido e a finalidade do Sitio web, as persoas que queiran beneficiarse dos seus servizos deben contar coa condición de «Cliente», a cal adquire completando o formulario de rexistro e seguindo os pasos que A EMPRESA posteriormente comunica a través de email. A condición de Cliente supón a adhesión ás Condicións de Uso da versión publicada no momento en que se acceda ao Sitio web.

En calquera caso, existen páxinas do Sitio web accesibles a persoas físicas ou xurídicas que non cheguen a rexistrarse nin inicien unha compra de produto (en diante, «Usuarios»). Neste sentido, os Usuarios que accedan a estas partes do Sitio web aceptan quedar sometidos aos termos e condicións recollidos nestas Condicións Xerais, na medida que iso lles poida ser de aplicación.

A EMPRESA quere facer saber aos seus Clientes e Usuarios que se dirixe exclusivamente a un público maior de 16 anos e que o territorio no que acepta e distribúe pedidos é o comprendido por Península, Baleares e Illas Canarias (En diante, o «Territorio»). A EMPRESA non realiza envíos de pedidos ao estranxeiro (salvo Portugal) nin, polo momento, a Ceuta e Melilla. Se un usuario estivese interesado en recibir algún artigo fóra do Territorio debería contactar coa EMPRESA a través do formulario ou enviando un correo a mercadodaterra2019@gmail.com, estudariamos a súa solicitude e informariámoslle respecto diso.

CONTACTO: Para calquera tipo de dúbida, consulta ou suxerencia, pode enviarnos os seus comentarios por email a mercadodaterra2019@gmail.com

SEGURIDADE

A EMPRESA conta coas máximas medidas de seguridade comercialmente dispoñibles no sector. Ademais, o proceso de pago funciona sobre un servidor seguro utilizando o protocolo SSL ( Secure Socket Layer). O servidor seguro establece unha conexión de modo que a información transmítese cifrada mediante algoritmos de 128 bits, que aseguran que só sexa intelixible para o computador do Cliente e o do Sitio web. Desta forma, ao utilizar o protocolo SSL garántese:

Que o Cliente está a comunicar os seus datos ao centro servidor da EMPRESA e non a calquera outro que tentase facerse pasar por este.

Que entre o Cliente e o centro servidor da EMPRESA os datos transmítense cifrados, evitando a súa posible lectura ou manipulación por terceiros.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A EMPRESA ostenta todos os dereitos sobre o contido, deseño e código fonte desta páxina Web e, en especial, con carácter enunciativo pero non limitativo, sobre as fotografías, imaxes, textos, logos, deseños, marcas, nomes comerciais e datos que se inclúen na Web.

Advírtese a Clientes e Usuarios de que tales dereitos están protexidos pola lexislación vixente española e internacional relativa á propiedade intelectual e industrial.

Así mesmo, e sen prexuízo do anterior, o contido desta Web tamén ten a consideración de programa informático, e por tanto, resúltalle tamén de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia.

Queda expresamente prohibida a reprodución total ou parcial desta Web, nin de calquera dos seus contidos, sen o permiso expreso e por escrito da EMPRESA.

Así mesmo queda totalmente prohibida a copia, reprodución, adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública e/ou calquera outra acción que comporte unha infracción da normativa vixente española e/ou internacional en materia de propiedade intelectual e/ou industrial, así como o uso dos contidos da Web se non é coa previa autorización expresa e por escrito da EMPRESA.

A EMPRESA informa que non concede licenza ou autorización implícita algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial ou sobre calquera outro dereito ou propiedade relacionado, directa ou indirectamente, cos contidos incluídos na Web.

Tan só se autoriza a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o usuario o único responsable do mal uso dos mesmos.

ACCESO E ESTANCIA NA WEB. Os NOSOS CONTIDOS

Os Clientes e Usuarios son integramente responsables da súa conduta, ao acceder á información da Web, mentres naveguen na mesma, así como despois de acceder.

Como consecuencia do anterior, os Clientes e Usuarios son os únicos responsables #ante A EMPRESA e terceiros de:

As consecuencias que se poidan derivar dunha utilización, con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao presente documento, de calquera contido da Web, elaborado ou non pola EMPRESA, publicado ou non baixo o seu nome de forma oficial.

Así como das consecuencias que se poidan derivar da utilización contraria ao contido do presente documento e lesiva dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos ou impedir o normal goce por outros Usuarios.

A EMPRESA resérvase o dereito para actualizar os contidos cando o estime conveniente, así como a eliminalos, limitalos ou impedir o acceso a eles, de maneira temporal ou definitiva, así como denegar o acceso á Web a Clientes e Usuarios que fagaN un mal uso dos contidos e/ou incumpran calquera das condicións que aparecen no presente documento.

A EMPRESA informa que non garante:

Que o acceso á Web e/ou ás Web de ligazón sexa ininterrompido ou libre de erro.

Que o contido ou software ao que os Clientes e Usuarios accedan a través da Web ou das Web de ligazón non conteña erro algún, virus informático ou outros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no seu sistema ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático ou cause outro tipo de dano.

O aproveitamento que da información ou contido desta Web ou Webs de ligazón que os Clientes e Usuarios puidesen realizar para os seus propósitos persoais.

A información contida nesta páxina Web debe ser considerada polos Clientes e Usuarios como divulgativa e orientadora, tanto con relación á súa finalidade como aos seus efectos.

A NOSA RESPONSABILIDADE

A EMPRESA non asume responsabilidade algunha derivada, a título enunciativo pero non limitativo:

Da utilización que os Clientes ou Usuarios poidan facer dos materiais desta Web ou webs de ligazón, xa sexan prohibidos ou permitidos, en infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial de contidos da Web ou de terceiros.

Dos eventuais danos e prexuízos aos Clientes ou Usuarios causados por un funcionamento normal ou anormal das ferramentas de procura, da organización ou a localización dos contidos e/ou acceso á Web e, en xeral, dos erros ou problemas que se xeren no desenvolvemento ou instrumentación dos elementos técnicos que a Web ou un programa facilite ao Usuario.

Dos contidos daquelas páxinas ás que os Clientes ou Usuarios poidan acceder desde ligazóns incluídas na Web, xa sexan autorizados ou non.

Dos actos ou omisións de terceiros, con independencia de que estes terceiros puidesen estar unidos á EMPRESA mediante vía contractual.

Do acceso de menores de idade aos contidos incluídos na Web, sendo responsabilidade dos seus proxenitores ou titores exercer un control adecuado sobre a actividade dos fillos ou menores ao seu cargo ou ben instalar algunha das ferramentas de control do uso da internet co obxecto de evitar o acceso a materiais ou contidos non aptos para menores, así como o envío de datos persoais sen a previa autorización dos seus proxenitores ou titores.

Das comunicacións ou diálogos no transcurso dos debates, foros, chats e comunidades virtuais que se organicen a través da contorna á Web e/ou webs de ligazón, nin responderá, por tanto, dos eventuais danos e prexuízos que sufran os Clientes ou Usuarios particulares e/ou colectivos como consecuencia das devanditas comunicacións e/ou diálogos.

A EMPRESA non será responsable en ningún caso cando se produzan:

Erros ou atrasos no acceso ao Sitio web por parte do Cliente á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitude ou imposibilidade de recepción por parte dos destinatarios da confirmación do pedido ou calquera anomalía que poida xurdir cando estas incidencias sexan debidas a problemas na rede Internet, causas de caso fortuíto ou forza maior e calquera outra continxencia imprevisible allea á boa fe da EMPRESA.

Fallos ou incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas, de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

Dos erros ou danos producidos ao sitio web por un uso do servizo ineficiente e de mala fe por parte do Cliente.

Da non operatividade ou problemas na dirección de email facilitada polo Cliente para o envío da confirmación do pedido.

En todo caso, A EMPRESA comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo o apoio necesario ao Cliente para chegar a unha solución rápida e satisfactoria da incidencia.

Así mesmo, A EMPRESA ten dereito a realizar durante intervalos temporais definidos, campañas promocionais para promover o rexistro de novos membros no seu servizo. A EMPRESA resérvase o dereito de modificar as condicións de aplicación da promocións, prorrogalas comunicándoo debidamente, ou proceder á exclusión de calquera dos participantes da promoción no suposto de detectar calquera anomalía, abuso ou comportamento pouco ético na participación dos mesmos.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os Clientes e Usuarios comprométense a navegar pola páxina web e a utilizar o contido de boa fe.

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que o enchemento de calquera formulario existente en Sitio web mercadodaterra.com ou a remisión dun correo electrónico a calquera das nosas caixas de correos implica a aceptación desta política de privacidade, así como a autorización á EMPRESA para que trate os datos persoais que nos facilite, que serán incorporado ao ficheiro, titularidade da EMPRESA, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

Os datos dos Clientes serán utilizados para o envío a través de email das vendas que realice A EMPRESA e para a entrega dos compras.

Pola mera visita á Web, os Usuarios non facilitan información persoal algunha nin queda obrigado a facilitala.

A EMPRESA comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada e a utilizala unicamente para os fins indicados.

A EMPRESA presume que os datos foron introducidos polo seu titular ou por persoa autorizada por este, así como que son correctos e exactos.

Corresponde aos Clientes a actualización dos seus propios datos. En calquera momento, o Cliente terá o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición a todos os seus datos persoais incluídos nos distintos formularios de alta. Para modificar ou actualizar os seus datos persoais o Cliente deberá acceder a mercadodaterra.com, ao apartado «A miña Conta». Para cancelar a túa conta escribe un correo desde o e-mail da túa conta a mercadodaterra2019@gmail.com co asunto «Cancelar conta».

Por tanto, o Cliente é responsable da veracidade dos datos e A EMPRESA non será responsable da súa inexactitude dos datos persoais dos Clientes. Conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos, A EMPRESA adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos facilitados polos Clientes e, ademais, instalou todos os medios e medidas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e extracción dos mesmos.

NULIDADE

No caso de que calquera cláusula das presentes Condicións de Uso sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en cuenta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes Condicións de Uso.

A EMPRESA poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte da EMPRESA ou prescrición da acción que en cada caso corresponda.

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

A EMPRESA resérvase o dereito de modificar, en calquera momento, a presentación e configuración do Sitio web, así como as presentes Condicións Xerais. Por iso, A EMPRESA recomenda ao Cliente lelas atentamente cada vez que acceda ao Sitio web.

Clientes e Usuarios sempre dispoñerán destas Condicións de Uso nun sitio visible, libremente accesible para cantas consultas queira realizar. En calquera caso, a aceptación das Condicións de Uso será un paso previo e indispensable á adquisición de calquera produto dispoñible a través do Sitio web.

LEI APLICABLE E ARBITRAXE

As presentes Condicións de Uso réxense pola lexislación española aplicable na materia. Para resolver calquera controversia ou conflito que se derive das presentes Condicións de Uso, as partes sométense á xurisdición dos tribunais da cidade de Ferrol, España, salvo que a lei impoña outra xurisdición.